POLITYKA PRYWATNOŚCI - ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych stanowią podstawowe zasady, którymi spółka Fabryka Wnętrz Chobot Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa, Polska, NIP: 9522101176, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000369705, kieruje się przy zdobywaniu i przetwarzaniu danych osobowych jako administrator danych osobowych. 

Niniejsze Zasady stosują prawa i obowiązki Spółki wynikające w szczególności z następujących ogólnie obowiązujących przepisów prawa:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZAKRES PODMIOTOWY

Niniejsze Zasady dotyczą wszystkich osób odwiedzających strony internetowe www.chobot.pl, www.panel.chobot.pl oraz www.chobotdesign.pl oraz wszystkich klientów Spółki.
Korzystając ze Stron internetowych Spółki użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Zasad.
Zgodnie z RODO poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje nt. określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (nie zaś osoby prawnej). Dotyczy to zatem jakichkolwiek informacji, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami mogą służyć w celu identyfikacji konkretnej osoby.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH SĄ PRZETWARZANE

Spółka przetwarza dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące faktur, dane o dostępach i uprawnieniach, dane o żądaniach usług (w tym pliki cookies), dane magazynowe, dane dostawy, dane o zamówieniach i dane o współpracy handlowej.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarza Dane osobowe w następujących celach: 


1. realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
2. zawarcie oraz realizacja umowy między Spółką a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
3. informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w ofercie firmy
4. marketing bezpośredni,
5. przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,
6. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
7. weryfikacja zdolności płatniczych,
8. profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

KOMUNIKATY MARKETINGOWE

Jeśli są Państwo klientem Spółki lub udzielili Państwo na to zgody, Spółka może wykorzystywać Państwa Dane osobowe w celu przesyłania informacji o ofercie handlowej Spółki, informacji o wydarzeniach specjalnych oraz innych komunikatów handlowych (np. potwierdzających złożenie zamówienia lub informujących o statusie realizacji zamówienia). Wysyłanie komunikatów handlowych można odwołać w dowolnym momencie poprzez usunięcie subskrypcji za pośrednictwem wysyłanych komunikatów handlowych lub za pośrednictwem adresu e-mail: chobot@chobot.pl.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które Spółka pozyskuje na temat Osób, których dane dotyczą, są dalej przekazywane:

1. w ramach grupy handlowej Fabryki Wnętrz Chobot, tj. osób powiązanych ze Spółką;
2. partnerom handlowym Spółki, np. przewoźnikom, biurom rachunkowym, bankom, ubezpieczalniom, agencjom marketingowym, dostawcom infrastruktury IT (np. Stron internetowych), dostawcom usług internetowych (np. Facebook, Google, Pinterest, Instagram) którzy następnie przetwarzają Dane osobowe dla Spółki bądź osobno zgodnie z ich przeznaczeniem, ale także w związku z uzasadnionymi interesami Spółki (np. w związku z pokryciem ryzyka kredytowego);
3. innym osobom trzecim, wobec których Spółka jest upoważniona (np. sąd powszechny w przypadku sporów) lub wobec których ma obowiązek (np. organy ścigania) udzielenia Danych osobowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową;

2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu ochrony i zminimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych Spółka przyjęła odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. 

Obejmują one w szczególności zabezpieczenie techniczne serwerów i Stron internetowych Spółki przed nieautoryzowanym dostępem.
Osoby mające kontakt z Danymi osobowymi są również związane poufnością zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. b) RODO.

COOKIES

W związku z prowadzeniem swoich Stron internetowych Spółka wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe ("Pliki cookies") wysyłane z serwera Spółki do przeglądarki/urządzenia Użytkownika, którego dane dotyczą, które podczas kolejnych odwiedzin na Stronach internetowych Spółki wysyłane są z powrotem na serwer Spółki, co umożliwia Spółce lepsze dostosowanie treści Stron internetowych do poszczególnych Użytkowników, których dane dotyczą.

Za pomocą Plików cookies Spółka:

1) posiada informacje o Użytkowniku, którego dane dotyczą, na temat jego wcześniejszych wyszukiwań;
2) przechowuje dane logowania Użytkownika, którego dane dotyczą;
3) dostosowuje treść Stron internetowych do Użytkownika, którego dane dotyczą.

Spółka wykorzystuje następujące rodzaje Plików cookies:

1) techniczne Pliki cookies, które umożliwiają podstawowe funkcjonowanie Stron internetowych;
2) sesyjne Pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlania Stron internetowych i są automatycznie usuwane gdy Użytkownik, którego dane dotyczą, opuszcza Strony internetowe;
3) stałe Pliki cookies, które umożliwiają identyfikację Użytkownika, którego dane dotyczą, jego dostęp do Stron internetowych i jego zachowania na nich. Na podstawie stałych Plików cookies określony Użytkownik, którego dane dotyczą, jest identyfikowany podczas ponownych odwiedzin na Stronach internetowych. Stałe Pliki cookies mogą być ponadto wykorzystywane w szczególności do mierzenia i reklamowania działań Użytkowników, których dane dotyczą, na Stronach internetowych;
4) reklamowe Pliki cookies, które umożliwiają poszczególnym Użytkownikom, których dane dotyczą, wyświetlanie reklam kontekstowych na podstawie poszczególnych Plików cookies w danym systemie reklamowym.
Mają Państwo oczywiście możliwość jednorazowego usuwania lub długotrwałego blokowania korzystania z Plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki. W takim przypadku jest jednak prawdopodobne, że niektóre usługi i funkcje Stron internetowych Spółki nie będą w pełni funkcjonalne lub dostępne.

DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych, jak również w celu przesyłania wniosków mogą Państwo skorzystać z następującego adresu e-mail: chobot@chobot.pl.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa do ochrony swoich Danych osobowych:

1) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie takiej zgody;
2) prawo do żądania dostępu do Danych osobowych oraz informacji określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
3) prawo do wniesienia poprawek do niedokładnych Danych osobowych, a także do uzupełniania niepełnych Danych osobowych;
4) prawo do usunięcia Danych osobowych na warunkach określonych w art. 17 RODO;
5) prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych na warunkach określonych w art. 18 RODO;
6) prawo do uzyskania Danych osobowych, które jej dotyczą i które osoba ta dostarczyła Spółce, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych Danych innej osobie, na warunkach określonych w art. 20 RODO;
7) prawo do otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Danych osobowych na warunkach określonych w ar. 34 RODO;
8) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na warunkach określonych w art. 21 RODO;
9) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Jednocześnie informujemy, że:

1) nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
2) nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
3) przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.